Euler Project in Picat


p1.pi
p2.pi
p3.pi
p4.pi
p5.pi
p6.pi
p7.pi
p8.pi
p9.pi
p10.pi
p11.pi
p12.pi
p13.pi
p14.pi
p15.pi
p16.pi
p17.pi
p18.pi
p19.pi
p20.pi
p21.pi
p22.pi
p23.pi
p24.pi
p25.pi
p26.pi
p27.pi
p28.pi
p29.pi
p30.pi
p31.pi
p32.pi
p33.pi
p34.pi
p35.pi
p36.pi
p37.pi
p38.pi
p39.pi
p40.pi
p41.pi
p42.pi
p43.pi
p44.pi
p45.pi
p46.pi
p47.pi
p48.pi
p49.pi
p50.pi
p67.pi

Current contributors: Jonathan Fruhman, Hakan Kjellerstrand, Wen Wei Rong, Bo-Yuan (Bobby) Zhou, and Neng-Fa Zhou.

Please send your programs to picat-lang@picat-lang.org.